"ลำพญาท้องถิ่นน่าอยู่ ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี"
ข้อมูลทั่วไป
สภาพทั่วไป
             ด้วยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่าท้องถิ่นตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พื้นที่บริเวณ หมู่ที่ 3,7 และหมู่ที่ 2,4,5,6,8 และ 9 บางส่วน  มีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นสุขาภิบาล  จึงได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2505 จัดตั้ง "สุขาภิบาลลำพญา" ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 79 ตอนที่ 69 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2505 และได้รับการยกฐานะโดยพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เทศบาลตำบลลำพญาเป็นเทศบาลขนาดกลาง
 
สภาพทั่วไป
 
             ลักษณะที่ตั้ง
             เทศบาลตำบลลำพญา เป็นเทศบาลหนึ่งในจำนวน 4 เทศบาลในเขตอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีพื้นที่ทั้งหมด 4 ตารางกิโลเมตร หรือจำนวน 2,500 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของหมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 ตำบลลำพญา และยังครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2, 4, 5, 6, 8 และ 9 ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีระยะห่าง จากอำเภอเมืองนครปฐม ประมาณ 62 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอบางเลนมาทางใต้ ประมาณ 10 กิโลเมตร
 
             อาณาเขต
             เทศบาลตำบลลำพญา มีอาณาเขตติดต่อกับ
             ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม                                                                     
             ทิศใต้ ติดกับ  ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
             ทิศตะวันออก ติดกับ  ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
             ทิศตะวันตก ติดกับ    ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม   
 
             ลักษณะภูมิประเทศ
             เทศบาลตำบลลำพญา เป็นพื้นที่ราบภาคกลางตอนล่างในเขตลุ่มแม่น้ำท่าจีน สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2 เมตร ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสองฝั่งแม่น้ำท่าจีน ซึ่งไหลจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ และมีคลองหลายสายที่แยกจากแม่น้ำท่าจีน ได้แก่ คลองนราภิรมย์ คลองสถาพรพัฒนา คลองเหมือง คลองทองหลาง ซึ่งใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรม
 
              ประชากร
              ตามสถิติการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ดังนี้
               - จำนวนหลังคาเรือนทั้งหมดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ…......589.…...…หลังคาเรือน
               - มีประชากรทั้งหมด…..........1,958......…..คน แบ่งเป็น
             ►  ชาย  947 คน            ► หญิง 1,038   คน                                                                                                     
  เด็ก(ทารก- 6ปี) 71 คน   เด็ก(ทารก- 6ปี) 70   คน
  เด็กโต(7-12ปี) 57 คน   เด็กโต(7-12ปี) 52   คน
  วัยรุ่น(13-17ปี) 54 คน   วัยรุ่น(13-17ปี) 50   คน
  ผู้ใหญ่(18-60ปี) 626 คน   ผู้ใหญ่(18-60ปี) 657   คน
  คนชรา ( 60ปี ขึ้นไป)    145 คน   คนชรา ( 60ปี ขึ้นไป) 218   คน
             - จำนวนประชากรแฝง…….1..…….....คน
             - จำนวนประชากรที่พิการหรือทุพลภาพในเขตพื้นที่………22..………....คน
             - ความหนาแน่นของประชากร…………500………….คน/ตร.กม.
             - อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร ตั้งแต่ปี   2555-2556   ร้อยละ……..0.90…..……
             - อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร ตั้งแต่ปี   2556-2557   ร้อยละ…….-0.05…...……
             - จำนวนประชากรในเขตประกอบอาชีพเกษตรกรรม………-………..คน
             - จำนวนประชากรในเขตประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม…-……..คน
เทศบาลตำบลลำพญา
202 หมู่ 3 ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม 73130
โทร 0-3496-7025
โทรสาร 0-3427-6880
อีเมล์ : lamphaya@hotmail.com
เทศบาลตำบลลำพญา
บุคลากรและเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั่วไป
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ 12
วันนี้ 358
เมื่อวานนี้ 392
เดือนนี้ 5,569
เดือนที่แล้ว 11,451
ทั้งหมด 225,661
เริ่มนับ 19 ธันวาคม 2558
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ศูนย์รวมงานโรงเรียน สอนพิเศษ ติวเตอร์