"ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิตและสังคม
ส่งเสริมรายได้ นโยบายก้าวหน้า นำลำพญาเป็นเมืองน่าอยู่"
บุคลากรและเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดเทศบาล
นายวรพจน์   มีสมบัติ
ปลัดเทศบาลตำบลลำพญา
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 

(นางสาวชญาณ์นันท์  แก้วอุดมรัชช์)
รองปลัดเทศบาลตำบลลำพญา
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
 

นางวรัญญา  ศิริพิทยาอมร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
   

นางรัชนี  ธรรมเจริญ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ว่าง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ชำนาญการ
   

ว่าง
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
 
   
ฝ่ายอำนวยการ
   

นางวัฒนา  ร่มเพชร
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
   

นายชัยณรงค์  แก้วเรือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวนิอร  ชินินทร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
   
ฝ่ายปกครอง
   
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
   
ว่าง
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ/ชำนาญการ
   
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
   

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
   

ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
   
ฝ่ายธุรการ
   

ว่าง
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
   

นางสาวสุพรรษา  ด่อนสิงหะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ
   

นางสาวอมรรัตน์  ธรรมเจริญ
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

นางสาวสุนิสา  รอดเริงรื่น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน
   

นางวราภรณ์  แก้วกัลยา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอานนท์  วงษ์อุบล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
   
พนักงานจ้างทั่วไป
   

นายศักดิ์ดา เจริญผล
คนสวน

ว่าง
คนงาน
   

นางสาวปริศนา  พูลโคกหวาย
คนงาน
 
   
เทศบาลตำบลลำพญา
202 หมู่ 3 ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม 73130
โทร 0-3496-7025
โทรสาร 0-3427-6880
อีเมล์ : lamphaya@hotmail.com
เทศบาลตำบลลำพญา
บุคลากรและเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั่วไป
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ 4
วันนี้ 77
เมื่อวานนี้ 226
เดือนนี้ 5,584
เดือนที่แล้ว 12,087
ทั้งหมด 170,587
เริ่มนับ 19 ธันวาคม 2558
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ศูนย์รวมงานโรงเรียน สอนพิเศษ ติวเตอร์