"ลำพญาท้องถิ่นน่าอยู่ ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี"
ข้อมูลทั่วไป
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมาย
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามกฎหมาย
               ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543 กำหนดไว้แจ้งชัด ซึ่งอาจจำแนกที่มาของอำนาจหน้าที่ดังกล่าวได้คือ
   อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจัดตั้งเทศบาลกำหนด สามารถแบ่งแยกประเภทอำนาจหน้าที่ของเทศบาลไว้เป็น 2 ส่วน คือ หน้าที่บังคับหรือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ และอำนาจหน้าที่ ที่เลือกปฏิบัติทั้ง
ยังได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลในฐานะต่างๆ ดังนี้                                                                                                                                  
   หน้าที่บังคับหรือหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ มาตรา 50,และ 51 หน้าที่เทศบาลมาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบล มีหน้าที่ต้องทำให้เขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
          (๑) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
          (๒)ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

        (๓) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล
                    (๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
                    (๕) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
                    (๖) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
                    (๗) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
                    (๘) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
                    (๙) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

                                                                                                                  
               มาตรา ๕๑ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจกรรมใด ๆ ในเขตเทศบาล

ดังต่อไปนี้
   (๑) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
   (๒) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
   (๓) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
   (๔) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
   (๕) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
   (๖) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
   (๗) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
   (๘) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
   (๙) เทศพาณิชย์

 
 
เทศบาลตำบลลำพญา
202 หมู่ 3 ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม 73130
โทร 0-3496-7025
โทรสาร 0-3427-6880
อีเมล์ : lamphaya@hotmail.com
เทศบาลตำบลลำพญา
บุคลากรและเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั่วไป
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ 22
วันนี้ 357
เมื่อวานนี้ 392
เดือนนี้ 5,568
เดือนที่แล้ว 11,451
ทั้งหมด 225,660
เริ่มนับ 19 ธันวาคม 2558
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ศูนย์รวมงานโรงเรียน สอนพิเศษ ติวเตอร์