"ลำพญาท้องถิ่นน่าอยู่ ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี"
ข้อมูลทั่วไป
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
            การคมนาคม การจราจร
            เทศบาลตำบลลำพญา มีเส้นทางคมนาคมเข้าถึงได้ 2 ทาง คือ ทางเรือ และ ทางรถยนต์
            - การขนส่งทางเรือ เป็นเส้นทางดั้งเดิมของชุมชนซึ่งปัจจุบันได้เลิกใช้แล้วแต่ประชาชนโดยทั่วไป ยังนิยมใช้เรือ
โดยสารข้ามฝั่ง และนั่งเรือหางยาวโดยสารติดต่อระหว่างชุมชนริมน้ำต่างๆ ปัจจุบันชุมชนลำพญา มีสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน ณ บริเวณหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 9 ตำบลลำพญา และมีสะพานข้ามคลองขนาดเล็กทำให้การติดต่อระหว่างชุมชนสองฝั่งแม่น้ำ สะดวกขึ้น  
 
            - การคมนาคมทางบก ในเขตเทศบาลตำบลลำพญา มีถนนสายหลักตัดผ่านชุมชน 3 สาย  คือ  
              1. ทางหลวงจังหวัด (บางเลน - ศาลายา) เป็นเส้นทางหลักจากอำเภอบางเลนมาสู่ตำบลลำพญาและต่อไปยัง
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล  
              2. ทางหลวงชนบทสายวัดเวฬุวนาราม – ลำพญา เป็นถนนส่วนท้องถิ่นตัดแยกมาทางหลวงจังหวัด (บางเลน -   
ลาดหลุมแก้ว) ผ่านวัดเวฬุวนารามเข้าสู่ตำบลลำพญา ทางฝั่งเหนือของแม่น้ำท่าจีนถนนสายนี้เป็นเส้นทางเดินรถโดยสาร  
ขนาดเล็ก รับส่งผู้โดยสารระหว่างบางเลน - ลำพญา  
              3. ทางหลวงชนบทสายบางระกำ – ลำพญา เป็นถนนส่วนท้องถิ่นตัดแยกจากทางหลวงจังหวัด(สายดอนตูม –   
นครชัยศรี ) ผ่านตำบลบางระกำ เข้าสู่ตำบลลำพญา ที่บริเวณฝั่งแม่น้ำท่าจีนตอนใต้ ตรงข้ามกับท่าน้ำตลาดลำพญาทางฝั่งเหนือ
              นอกจากถนนสายดังกล่าวแล้ว ภายในเขตเทศบาลตำบลลำพญายังมีถนนภายในท้องถิ่นเป็นถนน คสล. ขนาดเล็ก
 ขนาดผิวจราจรกว้าง ไม่เกิน 6 เมตร ได้แก่  
                - ถนน คสล. มี 18 สาย ได้แก่ ถนนเทศบาล ซอย 1 – 18  
                - ถนนราดยางแอสฟัลท์ติดคอนกรีต มี 5 สาย ได้แก่  
                  1. สายบางเลน–ศาลายา
                  2. สายลำพญา–บางแก้วฟ้า 
                  3. สายลำพญา–วัดเวฬุวราราม
                  4. สายท่าน้ำลำพญา       
                  5. สายเทศบาลซอย 18  
                - ถนนดิน   มี ……-…..สาย
                - สะพาน   จำนวน    3    แห่ง   ได้แก่        
                  1. สะพานแขวนข้ามแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ 3 - 9 ตำบลลำพญา ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 184 เมตร       
                  2. สะพานข้ามคลองทองหลาง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 9 เมตร  
                  3. สะพานข้ามคลองเหมือง   ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 11 เมตร  
                  4. สะพานคนเดินเท้า  คสล. หมู่ที่  9  ขนาด  2.50 เมตร ยาว 144 เมตร
 
                แม่น้ำ / คลอง  ที่ใช้เป็นทางสัญจรทางน้ำ
                - แม่น้ำท่าจีน ( เฉพาะที่ผ่านในเขตพื้นที่ ) ยาวประมาณ  2 กิโลเมตร
                - คลองส่วนใหญ่จะใช้ในการเกษตร  มีดังนี้   
                  1. คลองสถาพรพัฒนา 
                  2. คลองนราภิรมย์
                  3. คลองทองหลาง
                  4. คลองเหมือง
                  5. คลองน้ำดอกไม้
 
                การจัดการขนส่งมวลชน
                ในเขตเทศบาลตำบลลำพญา มีรถโดยสารวิ่งประจำทาง ดังนี้
                1. รถยนต์โดยสาร (สองแถว) ของเอกชน วิ่งจากตลาดน้ำวัดลำพญา - พุทธมณฑลสาย 4
                2. รถยนต์โดยสาร (สองแถว) ของเอกชน วิ่งจากตลาดเก่าลำพญา - ตลาดนครปฐม
                3. รถตู้โดยสาร วิ่งจากบางเลน - กรุงเทพฯ(พาต้าปิ่นเกล้า)
 
                การประปา
                ในปัจจุบันเทศบาลตำบลลำพญา ได้ดำเนินกิจการประปาเองเพื่อบริการประชาชน โดยขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างหอถังสูง จำนวน 5 แห่ง (6 ถัง)คือ ที่หมู่ 3, 4, 5, 6 และ 8 ตำบลลำพญา เพื่อบริการน้ำประปา ให้แก่ประชาชนในเขต เทศบาล ปัจจุบันมีประชากรใช้น้ำประปาทั้งสิ้น 598 ราย(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2558) และในแต่ละวันผลิตน้ำประปา ได้ 600 ลูกบาศก์เมตร ประชาชนใช้เฉลี่ย 370 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และเทศบาลได้เล็งเห็นว่าน้ำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการดำรงชีวิต จึงได้ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ใช้อุปโภค บริโภคได้อย่างปลอดภัยโดยดำเนินการติดตั้งถังกรองสนิมเหล็กที่หอถังทั้ง 5 แห่ง 
 
                การไฟฟ้า
                ประชากรในเขตเทศบาลตำบลลำพญา ใช้บริการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยรับช่วงส่งระแสไฟฟ้ามาจากสถานีจ่ายไฟฟ้าย่อยอำเภอบางเลน สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังท้องที่ทุกหมู่บ้าน
                - จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า         587       ครัวเรือน
                - จำนวนพื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า ร้อยละ 100 ของพื้นที่ทั้งหมด
                - ไฟฟ้าสาธารณะ ( ไฟฟ้าส่องสว่าง ) คลอบคลุมถนน 19 สาย ได้แก่ ถนนสายเทศบาล 1 - 18, ถนนทางขึ้น-ลงสะพานแขวน และถนนสายลำพญา- บางเลน
 
                การสื่อสาร
                1. จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่ (อยู่ระหว่างองค์การโทรศัพท์สำรวจ)
                2. จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในพื้นที่มี 3 หมายเลข ได้แก่ 
                  (1) ตั้งอยู่ที่ด้านหน้าศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ตำบลลำพญา จำนวน 1 หมายเลข
                  (2) บริเวณหมู่ที่ 4 จำนวน 1 หมายเลข
                  (3) บริเวณหมู่ที่ 6 จำนวน 1 หมายเลข 
                3. จำนวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตพื้นที่มีจำนวนเลขหมายและมีชุมสายโทรศัพท์ที่สามารถให้บริการได้ในเขต
เทศบาล
                4. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข / ที่ให้บริการด้านไปรษณีย์ในพื้นที่ปัจจุบันเทศบาลยังไม่มีที่ทำการ ไปรษณีย์ใน
เขตเทศบาล แต่มีตัวแทนไปรษณีย์ให้บริการรับส่งพัสดุไปรษณีย์จากไปรษณีย์บางเลนมาสู่ชุมชนลำพญา
                5. ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลลำพญา ไม่มีสถานีวิทยุกระจายเสียง / สถานีวิทยุโทรทัศน์
                6. ในเขตเทศบาลตำบลลำพญา ไม่มีสื่อมวลชนในพื้นที่ เช่น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
                7. ระบบเสียงตามสาย / หอกระจายข่าวของเทศบาล เป็นระบบเสียงตามสายแบบไร้สายครอบคลุมพื้นที่ หมู่ที่
2,3,4,5,6,7,8,9 ตำบลลำพญา
                8. เทศบาลตำบลลำพญา อยู่ระหว่างขออนุญาตมีข่ายวิทยุสื่อสาร ขณะนี้ใช้ข่ายวิทยุสื่อสารของอำเภอบางเลน
 
                ลักษณะการใช้ที่ดิน
                ลักษณะการใช้ที่ดินในเขตเทศบาล มีดังนี้
                  - พื้นที่พักอาศัย                               จำนวน                125    ไร่                                                                                                                                        
                  - พื้นที่พาณิชยกรรม                        จำนวน                  23   ไร่
                  - พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ                 จำนวน                    4   ไร่
                  - สวนสาธารณะ / นันทนาการ            
จำนวน                    3   ไร่
                  - พื้นที่เกษตรกรรม                         
จำนวน             2,293   ไร่
                  - พื้นที่อุตสาหกรรม                         
จำนวน                  13   ไร่
                  - พื้นที่ตั้งสถานศึกษา                       
จำนวน                  14   ไร่
                  - พื้นที่ว่าง จำนวน                  25   ไร่
เทศบาลตำบลลำพญา
202 หมู่ 3 ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม 73130
โทร 0-3496-7025
โทรสาร 0-3427-6880
อีเมล์ : lamphaya@hotmail.com
เทศบาลตำบลลำพญา
บุคลากรและเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั่วไป
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ 17
วันนี้ 365
เมื่อวานนี้ 392
เดือนนี้ 5,576
เดือนที่แล้ว 11,451
ทั้งหมด 225,668
เริ่มนับ 19 ธันวาคม 2558
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ศูนย์รวมงานโรงเรียน สอนพิเศษ ติวเตอร์