"ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิตและสังคม
ส่งเสริมรายได้ นโยบายก้าวหน้า นำลำพญาเป็นเมืองน่าอยู่"
กระดานร้องทุกข์
ร้องเรียนร้องทุกข์
เทศบาลตำบลลำพญา
ร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป
ร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ร้องเรียนคุณภาพตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
สายตรงคุยกับนายก
นายสมพงษ์ ธรรมเจริญ
นายกเทศมนตรี
คลิกที่นี่
คุยกับปลัด

นางนุสรา ไพรวรรณ์
ปลัดเทศบาล
คลิกที่นี่
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลลำพญา
โครงการจิตอาสา
โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
มอบถุงยังชีพ
มอบถุงยังชีพ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม
มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลลำพญา
มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลลำพญ...
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์
01/12/2560
19/10/2560
05/10/2560
19/09/2560
18/09/2560
เพิ่มเติม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
21/11/2560
10/11/2560
19/10/2560
19/10/2560
12/10/2560
เพิ่มเติม
องค์กรแห่งการเรียนรู้
02/09/2559
01/09/2559
01/08/2559
01/07/2559
เพิ่มเติม
แบบสำรวจเว็บไซต์ เทศบาลลำพญา
ลิงค์เพื่อนบ้าน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
เพิ่มเติม
กระดานร้องทุกข์
ทั้งหมด
หนังสือราชการ จากกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการ สภ.
หน่วยงาน
เลขที่หนังสือ
หนังสือลงวันที่
วันที่ลงเว็บไซต์
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-มีนาคม 2561)
กพส.
มท 0810.6/ว2805
13/12/2560
13/12/2560
การประกวดหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
กศ.
มท 0816.2/ว2822
14/12/2560
14/12/2560
การรับรองรายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ 11/2560
สล.
มท 0801.2/ว277
13/12/2560
13/12/2560
การจัดการเลือกตั้งกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย
กพส.
มท 0810.5/ว2812
13/12/2560
14/12/2560
ขอเชิญประชุมหารือข้อราชการ สถ.รายสัปดาห์ ครั้งที่ 50/2560 (DLA Morning Brief)
สล.
มท 0801.2/ว274
12/12/2560
12/12/2560
การขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินโครงการตามมาตรการสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ และสังคมภายในท้องถิ่น (เพิ่มเติม)
สน.คท.
มท 0808.2/ว7015
13/12/2560
14/12/2560
การสำรวจความคืบหน้าในการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
มท 0810.7/ว2796
12/12/2560
13/12/2560
ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2561 พ.ศ. ....
สน.คท.
มท 0808.3/ว7014
13/12/2560
14/12/2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูและด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2561)
สน.คท.
มท 0808.2/15609-15612
12/12/2560
14/12/2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รายการเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 2 ฯ
สน.คท.
มท 0808.2/15666-15741
12/12/2560
14/12/2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2561)
สน.คท.
มท 0808.2/15497-15572
12/12/2560
14/12/2560
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) ไตรมาสที่ 2
สน.คท.
มท 0808.2/15613-15665
12/12/2560
14/12/2560
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11/2560
สน.คท.
มท 0808.3/ว2795
12/12/2560
13/12/2560
โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษาโลก (อถล.)
กพส.
มท 0810.7/ว2794
12/12/2560
13/12/2560
การรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กจ.
มท 0802.3/ว196
12/12/2560
13/12/2560
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม-มีนาคม 2561)
กพส.
มท 0810.6/ว2806
13/12/2560
13/12/2560
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 12/2560
สล.
มท 0801.2/ว278
13/12/2560
13/12/2560
การเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าในระเบียบวาระการประชุม สถ. ครั้งที่ 12/2560
สล.
มท 0801.2/ว279
13/12/2560
13/12/2560
เทศบาลตำบลลำพญา
202 หมู่ 3 ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม 73130
โทร 0-3496-7025
โทรสาร 0-3427-6880
อีเมล์ : lamphaya@hotmail.com
เทศบาลตำบลลำพญา
บุคลากรและเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั่วไป
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ 5
วันนี้ 84
เมื่อวานนี้ 201
เดือนนี้ 3,350
เดือนที่แล้ว 5,585
ทั้งหมด 80,825
เริ่มนับ 19 ธันวาคม 2558
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ศูนย์รวมงานโรงเรียน สอนพิเศษ ติวเตอร์