"ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิตและสังคม
ส่งเสริมรายได้ นโยบายก้าวหน้า นำลำพญาเป็นเมืองน่าอยู่"
กระดานร้องทุกข์
ร้องเรียนร้องทุกข์
เทศบาลตำบลลำพญา
ร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป
ร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ร้องเรียนคุณภาพตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
สายตรงคุยกับนายก
นายสมพงษ์ ธรรมเจริญ
นายกเทศมนตรี
คลิกที่นี่
คุยกับปลัด

นางนุสรา ไพรวรรณ์
ปลัดเทศบาล
คลิกที่นี่
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลลำพญา
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2560
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2560
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปี 2560
โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ประจำปี 256...
โครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา  2560
โครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา 2560...
เทศบาลตำบลลำพญา นำโดย ท่านสมพงษ์ ธรรมเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลลำพญา นำนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล 11 คน ทีมประชาชนทั่วไป นัดแรกพบกับ อบต.บางภาษี ณ สนามกีฬาวัดโพธิ์ราชศรัทราธรรม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
เทศบาลตำบลลำพญา นำโดย ท่านสมพงษ์ ธรรมเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลลำพญา นำนัก...
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์
19/09/2560
18/09/2560
03/08/2560
28/04/2560
07/03/2560
เพิ่มเติม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
28/08/2560
21/07/2560
18/07/2560
05/06/2560
29/05/2560
เพิ่มเติม
องค์กรแห่งการเรียนรู้
02/09/2559
01/09/2559
01/08/2559
01/07/2559
เพิ่มเติม
แบบสำรวจเว็บไซต์ เทศบาลลำพญา
ลิงค์เพื่อนบ้าน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
เพิ่มเติม
กระดานร้องทุกข์
ทั้งหมด
หนังสือราชการ จากกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการ สภ.
หน่วยงาน
เลขที่หนังสือ
หนังสือลงวันที่
วันที่ลงเว็บไซต์
การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง
กค.
มท 0803.3/ว1916
19/09/2560
19/09/2560
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.ส.อ.)
สน.คท.
มท 0808.2/ว1928
20/09/2560
21/09/2560
ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
กพส.
มท 0810.5/ว1896
15/09/2560
15/09/2560
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
กค.
มท 0803.3/ว1911
18/09/2560
18/09/2560
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์สำหรับประสานการสอบแข่งขัน
สน.บถ.
มท 0809.3/ว1933
21/09/2560
21/09/2560
ซักซ้อมแนวปฏิบัติเงินฝากคลังเพื่อดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560
กค.
มท 0803.3/ว1920
19/09/2560
19/09/2560
การดำเนินการตามแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ
กยผ.
มท 0815.3/ว1912
18/09/2560
19/09/2560
ขอเชิญส่งครูเข้ารับการอบรมหลักสูตร (โตไปไม่โกง)
กศ.
มท 0816.3/ว1915
18/09/2560
19/09/2560
พิจารณาเร่งดำเนินการพร้อมส่งแบบสรุปงบหน้าประมาณการรายรับและจัดทำงบประมาณรายจ่ายฯ
กศ.
มท 0816.2/ว1924
20/09/2560
21/09/2560
แจ้งรายชื่อผูู้มีสิทธิเข้ารับการฝึึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กค.
มท 0803.2/ว1930
21/09/2560
21/09/2560
เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
สน.บถ.
มท 0809.3/ว932
21/09/2560
21/09/2560
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) ในส่วนที่ไม่เพียงพอ
กพส.
มท 0810.6/ว1919
19/09/2560
19/09/2560
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560
กค.
มท 0803.3/ว1900
15/09/2560
15/09/2560
แจ้งงดการประชุมหารือข้อราชการ สถ. รายสัปดาห์ ครั้งที่ 38/2560
สล.
มท 0801.2/ว204
20/09/2560
20/09/2560
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 28 ประจำปี พ.ศ.2560
สน.คท.
มท 0808.3/ว1926
20/09/2560
20/09/2560
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สน.คท.
มท 0808.3/ว1922
19/09/2560
20/09/2560
การปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัย สถ. ประจำเดือนตุลาคม 2560
สล.
มท 0801.4/ว73
21/09/2560
21/09/2560
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
กพส.
มท 0810.5/ว1901
15/09/2560
15/09/2560
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สน.คท.
มท 0808.3/ว1894
15/09/2560
18/09/2560
ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลตลาดหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
มท 0810.5/ว1918
19/09/2560
19/09/2560
หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันและการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน
สน.คท.
มท 0808.2/ว1925
20/09/2560
20/09/2560
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ)
กจ.
-
18/09/2560
18/09/2560
มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ อันเนื่องมาจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้
สน.คท.
มท 0808.2/ว5289
19/09/2560
19/09/2560
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560
สน.คท.
มท 0808.2/ว1923
19/09/2560
20/09/2560
สอบถามความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
กค.
มท 0803.3/ว1891
15/09/2560
15/09/2560
แจ้งผลการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2559 และกำหนดการมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2559 และมอบเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง ปีการศึกษา 2559
กศ.
มท 0816.3/ว1914
18/09/2560
19/09/2560
ขอเชิญประชุมผ่าน Web Conference
สน.บถ.
มท 0809.3/ ว1917
19/09/2560
19/09/2560
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือน กันยายน 2560 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สน.คท.
มท 0808.3/ว1931
21/09/2560
21/09/2560
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ย้ายที่ทำการจากเดิมไปยังที่ทำการแห่งใหม่
สล.
-
15/09/2560
15/09/2560
เทศบาลตำบลลำพญา
202 หมู่ 3 ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม 73130
โทร 0-3496-7025
โทรสาร 0-3427-6880
อีเมล์ : lamphaya@hotmail.com
เทศบาลตำบลลำพญา
บุคลากรและเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั่วไป
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ 2
วันนี้ 107
เมื่อวานนี้ 129
เดือนนี้ 3,249
เดือนที่แล้ว 4,383
ทั้งหมด 67,090
เริ่มนับ 19 ธันวาคม 2558
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ศูนย์รวมงานโรงเรียน สอนพิเศษ ติวเตอร์