"ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิตและสังคม
ส่งเสริมรายได้ นโยบายก้าวหน้า นำลำพญาเป็นเมืองน่าอยู่"
กระดานร้องทุกข์
ร้องเรียนร้องทุกข์
เทศบาลตำบลลำพญา
ร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป
ร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ร้องเรียนคุณภาพตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
สายตรงคุยกับนายก
นายสมพงษ์ ธรรมเจริญ
นายกเทศมนตรี
คลิกที่นี่
คุยกับปลัด

นางนุสรา ไพรวรรณ์
ปลัดเทศบาล
คลิกที่นี่
ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลลำพญา
โครงการจิตอาสา
โครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
มอบถุงยังชีพ
มอบถุงยังชีพ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม
มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลลำพญา
มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลลำพญ...
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์
01/12/2560
19/10/2560
05/10/2560
19/09/2560
18/09/2560
เพิ่มเติม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
21/11/2560
10/11/2560
19/10/2560
19/10/2560
12/10/2560
เพิ่มเติม
องค์กรแห่งการเรียนรู้
02/09/2559
01/09/2559
01/08/2559
01/07/2559
เพิ่มเติม
แบบสำรวจเว็บไซต์ เทศบาลลำพญา
ลิงค์เพื่อนบ้าน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม
ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
เพิ่มเติม
กระดานร้องทุกข์
ทั้งหมด
หนังสือราชการ จากกรมการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการ สภ.
หน่วยงาน
เลขที่หนังสือ
หนังสือลงวันที่
วันที่ลงเว็บไซต์
การปรับเกณฑ์และแนวทางการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กศ.
มท 0816.3/ว160
19/01/2561
19/01/2561
การกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน
สน.คท.
มท 0808.2/ว125
16/01/2561
17/01/2561
ระเบียบวาระการประชุมหารือข้อราชการ สถ. (DLA Morning Brief) ครั้งที่ 3/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561
สล.
-
17/01/2561
17/01/2561
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมให้กับผู้สนใจในหน่วยงาน
กพส.
-
17/01/2561
17/01/2561
แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
มท 0810.3/ว0357
19/01/2561
19/01/2561
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนรู้ด้วย DLIT (Distance Learning Information Technology)
กศ.
มท 0816.1/ว127
16/01/2561
17/01/2561
ขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา
กค.
มท 0803.3/ว106
15/01/2561
15/01/2561
แนวทางการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
มท 0810.5/ว0263
16/01/2561
17/01/2561
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) งวดที่ 2
สน.คท.
มท 0808.2/614-689
19/01/2561
19/01/2561
ซักซ้อมการกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
มท 0816.4/ว180
19/01/2561
19/01/2561
การเร่งรัดและติดตามการจัดตั้งจุดรวมขยะอันตรายจากชุมชน
null
มท 0810.5/ว119
15/01/2561
15/01/2561
การประกาศกำหนดสำนักในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กค.
มท 0803.3/ว173
18/01/2561
18/01/2561
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กค.
มท 0803.3/ว171
18/01/2561
18/01/2561
ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา
กค.
มท 0803.3/ว172
18/01/2561
18/01/2561
รายงานการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ในส่วนที่ไม่เพียงพอ
กพส.
มท 0810.6/ว148
17/01/2561
18/01/2561
ขอเชิญประชุมหารือข้อราชการ สถ.รายสัปดาห์ ครั้งที่ 3/2561 (DLA Morning Brief)
สล.
มท 0801.2/ว9
15/01/2561
15/01/2561
การรับรองรายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ 12/2560
สล.
มท 0801.2/ว10
15/01/2561
15/01/2561
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ FC Bayern Youth Cup 2018
กศ.
มท 0816.5/ว104
15/01/2561
15/01/2561
ขอความร่วมมือให้จัดตั้่ง และสมัครเป็นสมาชิก (ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยระดับจังหวัด ....)
สล.
มท 0801.2/ว495
15/01/2561
15/01/2561
บัญชีรายชื่อจังหวัดที่ อ.ส.ค.แจ้งเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการนมโรงเรียนรายใหม่เข้าดำเนินการแทนผู้ประกอบการนมโรงเรียนที่ถูกลงโทษ ในภาคเรียนที่ 2/2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
กศ.
-
18/01/2561
18/01/2561
โครงการรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
กศ.
มท 0816.2/ว146
17/01/2561
17/01/2561
โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561
กพส.
มท 0810.5/ว154
17/01/2561
18/01/2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของ สถจ. อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ (เพิ่มเติม)
กค.
มท 0803.4/ว176
18/01/2561
18/01/2561
การกำหนดแบบขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
สน.คท.
มท 0808.2/ว124
16/01/2561
17/01/2561
การกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน
กค.
มท 0803.3/ว108
15/01/2561
15/01/2561
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น และประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักสูตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)
กศ.
มท 0816.3/ว155
17/01/2561
17/01/2561
การกำหนดแบบขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
กค.
มท 0803.3/ว107
15/01/2561
15/01/2561
แนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม
กพส.
มท 0810.5/ว109
15/01/2561
15/01/2561
แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายต้นสังกัด การอบรมครูพี่เลี้ยงและอบรมครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2561
กศ.
มท 0816.3/ว153
17/01/2561
17/01/2561
ขอให้จังหวัดรายงานผลการจัดกิจกรรมของ อถล. ในโอกาสหรือสถานการณ์ต่าง ๆ
กพส.
มท 0810.5/ว157
17/01/2561
17/01/2561
ประกาศผลการคัดเลือกรางวัล "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2560
กศ.
มท 0816.3/ว161
19/01/2561
19/01/2561
เทศบาลตำบลลำพญา
202 หมู่ 3 ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม 73130
โทร 0-3496-7025
โทรสาร 0-3427-6880
อีเมล์ : lamphaya@hotmail.com
เทศบาลตำบลลำพญา
บุคลากรและเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั่วไป
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ 1
วันนี้ 27
เมื่อวานนี้ 94
เดือนนี้ 2,728
เดือนที่แล้ว 6,088
ทั้งหมด 86,291
เริ่มนับ 19 ธันวาคม 2558
พัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ศูนย์รวมงานโรงเรียน สอนพิเศษ ติวเตอร์